На 31.07.2017 г. „НЕС-НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ” ООД сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0494-СО1   за изпълнение на проект „Увеличаване на пазарните предимства и подобряване на конкурентноспособността на „НЕС-НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ” ООД чрез внедряване на иновативен продукт”

Общата стойност на проекта е 1 697 494.10 лева, от които 726 987.59 лева европейско и 128 291.93 лева национално съфинансиране.

Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, от 31.07.2017 до 31.01.2019 г. Общата цел на проекта  е повишаване на иновационния капацитет и конкурентноспособността  на „НЕС – НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“ ООД в условията на динамично развиваща се пазарна среда.В резултат на проекта ще се повиши иновационната дейност на компанията и конкурентноспособността й, ще се генерира ускорен икономически растеж и ще се постигнат пазарни предимства, както на националния, така и на международния пазари.

 

BURNiT by SUNSYSTEM