Как се произвеждат дървесните пелети

Обикновено производителите на дървесни пелети са дървообработващи фирми, при които има останал отпадъчен дървесен материал. Суровият дървен материал се смила на едри частици, след това се изсушава и се смила ситно. Следва пресоване и охлаждане. В специална преса се оформят пелетите. При оформянето температурата е висока, което спомага за слепването на частиците. Налягането при оформянето е също високо, за да се постигне необходимата форма. Готовите пелети се пакетират и складират.

Ролята на лигнина за слепването на дървесните частици в пелетите

Лигнинът, който се съдържа в дървесината, се разтапя при загряването. Така той играе ролята на слепващо вещество. Ако дървесината е с ниско съдържание на лигнин, може да се наложи използване на добавки за постигане на слепване.

Дървесните пелети като гориво, което намалява вредните емисии

В сравнение с твърдото гориво, включително дървата за отопление, дървесните пелети са много по-екологични. С изгарянето им се намалява отделянето на въглероден диоксид, серен диоксид и живак. Но основното им предимство за намаляване на вредните емисии на парникови газове е в тяхната ефективност. В сравнение дори с модерните печки на дърва уредите за отопление на пелети са до пет пъти по-ефективни.

Видове дървесни пелети

Според дървесината, от която са получени, те могат да бъдат букови, дъбови, чамови и други.Според чистотата на използваната дървесина пелетите са два вида: Клас А1 и Клас А2. Първите се получават от чиста дървесина, а при пелетите от клас В се използват и дървесни кори. Според твърдостта на дървесината пелетите могат да бъдат твърди и меки.

Характеристика на пелетите от иглолистна и широколистна дървесина

Дървесината се разделя главно на материал от иглолистни дървета и на материал от широколистни дървета. Когато пелетите са получени от иглолистна дървесина, те имат предимството, че горят по-дълго време. От друга страна, от тях остава повече пепел. Иглолистните пелети се отличават с предимството, че отделят повече топлина и по-малко пепел. Но поради естеството на иглолистната дървесина се отделя смола, която се отлага по горелката и по тръбите.

Видовете дървесина с най-голяма калоричност

Най-голяма калоричност има дървесината на габъра, следвана от тази на бука, но ако тя се смеси с друга. След тях се нарежда дъбовата дървесина.

Основните изисквания за получаване на качествени пелети

Независимо дали са от иглолистна или от широколистна дървесина, пелетите ще бъдат еднакво качествени, ако са произведени със спазване на основните изисквания:

  • дървеният материал трябва да е чист
  • съдържанието на влага трябва да е ниско.
  • При използване на качествена дървесина, без замърсявания, и при постигане на ниска влажност на крайните продукти се получават пелети с достатъчно качество.
  • При използването на няколко вида дървесина се получават пелети с по-голяма калоричност.

Редовните тестове на суровината и на готовите пелети спомагат за подобряване на производството

Редовните тестове на суровината и на произведените пелети, провеждани от производителите, включват проверка на следните фактори:

  • чистотата на дървесината за производство на пелети
  • количеството остатъчна пепел
  • нивото на влажност в готовите пелети
  • цената на отоплението с пелетите.

Чрез редовните тестове на тези фактори се осигурява поддържане на качеството на продукцията от пелети.

Производството на дървесни пелети в света

Основното количество дървесни пелети се произвеждат в Северна Америка. Освен за местно потребление те се избасят за европейските държави, предимно за Англия.

Производството на дървесни пелети в България

Тъй като местното потребление на дървесни пелети нараства, а в европейските страни има голям пазар поради високото потребление на тези пелети, в България има редица производители.

Източник: https://peleti.xyz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!